Scores de justyna

Date QCM Score Note
15/05/2014 Culture historique 2 5 points 9 / 20
15/05/2014 Culture historique 3 3 points 4 / 20
15/05/2014 Géographie & économie 2 points 4 / 20
15/05/2014 Géographie et économie... 1 points 2 / 20
15/05/2014 Grandes dates historiques 0 points 0 / 20
15/05/2014 Histoire des arts 6 points 20 / 20
14/05/2014 Culture G 7 points 12 / 20
14/05/2014 Divers 1 11 points 9 / 20
14/05/2014 Divers 2 8 points 6 / 20
14/05/2014 Divers 3 13 points 10 / 20
14/05/2014 La politique et son histoire 2 7 points 14 / 20
14/05/2014 Anthropologie 6 points 8 / 20
Moyenne générale 8 / 20